Közzétételi listaSchéner Mihály Evangélikus Átalános Iskola

2022-2023-as TANÉV NAPTÁRI TERVE


23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, 

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát, 

c) *  köznevelési alapfeladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj (étkezés), a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, 

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, 

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, 

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza. 

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza 

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, 

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét, 

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
            - OKM mérés
            - angol nyelvi mérés
            - netfitt mérés

e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit, 

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét

 

Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány


Köszönjük az adó 1 %-ának felajánlását!
Adószám:18389258-1-04